Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSING

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.littlelunni.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. De website www.littlelunni.be is eigendom van en wordt beheerd door Mema bvba.

Mema bvba heeft haar maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 45 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het het BTW nummer: BE0653.728.233. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je de verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen naar Mema bvba, Industrieweg 45, 8800 Roeselare, België.

De verkoper verbindt zich ertoe het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op het bankrekeningnummer van de koper. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Little Lunni houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

4. PRODUCTINFORMATIE

Little Lunni tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. De weergave van de kleuren van de producten op onze website is onder meer afhankelijk van instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm, alsook de lichtinval. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

5. EIGENDOMSRECHT

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming

6. KLACHTEN

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

7. WAARBORG

Wij kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Ieder pakje wordt verstuurd met Bpost en is voorzien van een track & trace code die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke code.

8. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt; productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. PRIVACY

Bestellen bij Little Lunni vereist dat je ons jouw klantgegevens bezorgt. Door deze gegevens in te geven op de website geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Little Lunni gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van je bestellingen, leveringen, facturatie, opvolging van betalingen, marketing en reclame-acties/promoties. De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Op deze manier respecteert Mema bvba de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.